Překlady

Standardní překlad

Jedná se o překlad vyhotovený ve standardním termínu, přičemž termín vyhotovení záleží na rozsahu zdrojového dokumentu. Denní norma v případě standardního překladu činí 1800 slov zdrojového textu, což představuje cca 7 normostran.

Expresní překlad

Expresní překlad je překlad, který má přednost před ostatními standardními překlady. Termín vyhotovení takového překladu je závislý na požadavcích zákazníka (do 2 – 24 hodin). Dle spěšnosti překladu příslušného dokumentu se stanoví i odpovídající cena (expresní příplatek).

Odborný překlad

Odborným překladem je překlad textu z určité oblasti společenského života. Patří sem např. texty z oblasti práva, obchodu, strojírenství, stavebnictví,  marketingu, elektrotechniky apod.

Soudní překlad

Soudní překlad může provádět pouze překladatel jmenovaný příslušným krajským soudem. Vyhotovený překlad se neoddělitelně spojí („sešije“) s originálem či s notářsky ověřenou kopií originálu a následně ji soudní tlumočník (překladatel) opatří svou pečetí a doložkou. Tento typ překladů se používá u textů určených pro státní orgány či u jiných důležitých listin.

Překlady pomocí CAT nástroje (TRADOS)

CAT (computer aided translation) je zkratka pro překlad podporovaný počítačem. Využívá se při něm speciální software, s jehož pomocí lze vytvořit databázi termínů užitých v předchozích překladech. Tím se zajistí jednotná terminologie a přesnost prováděného překladu. Díky použití CAT softwaru lze kvalitně a rychle realizovat rozsáhlé zakázky, jejichž překlad by byl bez využití CAT softwaru časově podstatně náročnější. Naše společnost používá software TRADOS. Přednosti používání CAT nástrojů: – přesná terminologie (použití stejných termínů v celém dokumentu), – nižší cena na překlad (překlad opakujících se slov či vět se provádí pouze jednou), – lze vytvářet překladatelskou paměť.