FAQ (Frequently Asked Questions)

Časté dotazy zákazníků týkající se překladů a tlumočení a naše odpovědi

Apostila

Apostilou se rozumí ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Vydává ji Ministerstvo zahraničních věcí ČR (u listin vydaných orgány státní správy nebo jinými orgány) nebo Ministerstvo spravedlnosti ČR (u listin vydaných justičními orgány a listin vydaných nebo ověřených notáři).

CAT nástroje

CAT (computer aided translation) je zkratka pro překlad podporovaný počítačem. Využívá se při něm speciální software, s jehož pomocí lze vytvořit databázi termínů užitých v předchozích překladech. Tím se zajistí jednotná terminologie a přesnost prováděného překladu. Díky použití CAT softwaru lze kvalitně a rychle realizovat rozsáhlé zakázky, jejichž překlad by byl bez využití CAT softwaru časově podstatně náročnější. Naše společnost používá software TRADOS. Přednosti používání CAT nástrojů: – přesná terminologie (použití stejných termínů v celém dokumentu), – nižší cena na překlad (překlad opakujících se slov či vět se provádí pouze jednou), – lze vytvářet překladatelskou paměť.

Cílový text

Text obsažený v přeloženém dokumentu.

Důvěrnost informací

Společnost Cvrkal – překlady s.r.o. se zavazuje k zachování mlčenlivosti o skutečnostech a informacích, s nimiž bude v rámci své činnosti konfrontována.

Formát souborů

Texty k překladu nám můžete zasílat v nejrůznějších formátech: .doc, .rtf, .xls, .pdf, .ppt, .jpg, .gif, .txt, .html, …

Simultánní tlumočení

Simultánní neboli kabinové tlumočení je tlumočení, kdy tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit, a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Tlumočník se nachází v kabině vybavené příslušnou technikou a tlumočení se přenáší do sluchátek posluchačům. Jelikož je tento typ tlumočení mimořádně náročný, musí být pro příslušnou jazykovou kombinaci k dispozici vždy dva tlumočníci. Simultánní tlumočení se používá zejména na konferencích či seminářích.

Kalkulace překladu

Základní jednotkou pro stanovení ceny zadaného překladu je dnes většinou slovo zdrojového textu. Hlavní přednost používání slova zdrojového textu coby jednotky pro kalkulaci překladu spočívá v přesném stanovení ceny ještě před vlastní realizací překladu. Zákazník tak předem zná související náklady a dle jejich výše se může rozhodnout pro vyhotovení překladu. Kalkulace na základě normovaných stran se dnes již téměř nevyužívá. Termín „normostrana“ představuje v různých zemích různý rozsah. Cena se navíc počítá na základě rozsahu (NS) cílového textu. To znamená, že před realizací překladu, kdy chce zákazník znát přesnou cenu, lze výslednou cenu pouze odhadnout. Skutečnou cenu lze stanovit až po dokončení překladu.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní neboli doprovodné tlumočení je tlumočení po několika větách řečníka. Tlumočník vyčká, až řečník dokončí kratší myšlenkový úsek, a poté formuluje obsah sdělení v cílovém jazyce. Toto tlumočení je vhodné zejména pro obchodní jednání nebo přednášky.

Korektura

Pod korekturou se v podstatě rozumí revize či aktualizace textu nebo vyhotoveného překladu. Jejím smyslem je odhalení pravopisných, typografických, grafických a věcných, eventuálně i stylistických chyb.

Korektura rodilým mluvčím

Přesto, že spolupracujeme se zkušenými a jazykově bezvadně vybavenými překladateli, punc dokonalosti dodá příslušnému překladu pouze korektura rodilým mluvčím. Korektura tohoto typu se doporučuje u dokumentů určených pro publikaci a u textů se zvláštní důležitostí.

Normostrana

Normostrana (NS) se dříve používala jako základní jednotka pro stanovení rozsahu textu. Definuje se jako 1800 znaků včetně jedné mezery za každým slovem. Nejjednodušší metoda pro výpočet 1 NS: počet znaků bez mezer + počet slov a výsledek podělíme 1800. Rozsah 1 normostrany činí přibližně 280 slov.

Notářská kopie

Notářská kopie je opisem dokumentu, kdy notář tzv. vidimací stvrzuje, že opis dokumentu doslovně souhlasí s originálem. Notářská kopie se často pořizuje u soudních překladů, kdy si chce klient ponechat úřední dokument (originál) pro pozdější použití. Soudní překlad se poté „sešije“ s notářem ověřenou kopií, která má stejnou úřední moc jako originál.

Objednávka překladu

Překlad si u nás můžete objednat prostřednictvím příslušného formuláře uvedeného na našem webu, postoupením e-mailové objednávky, zasláním poštou či osobním doručením.

Ověření překladu

Ověření překladu je opatření překladu doložkou a kulatou pečetí soudního tlumočníka. Tlumočník tak stvrzuje, že překlad po jazykové stránce odpovídá originálu.

Překladatel

Překladatel je osoba, která převádí psaný text ze zdrojového do cílového jazyka. K tomu se zpravidla používá počítačová technika a výsledkem je písemný překlad v elektronické podobě (v příslušném formátu).

Překladová paměť

Jedná se o databázi, v níž jsou vedle sebe řazeny originální texty a jejich překlad. Překladová paměť se při překladu vytváří automaticky za předpokladu, že se používá překladový software (CAT nástroj).

Konsekutivní vs. simultánní tlumočení

Konsekutivní tlumočení je doprovodným tlumočením, kdy tlumočník překládá věty až poté, co je vyslovil mluvčí. Oproti tomu simultánní tlumočení představuje souběžné tlumočení, kdy tlumočník hovoří téměř současně s mluvčím.

Rozdíl notářského a soudního ověření

Notář ověřuje pravost podpisu nebo dokumentu, soudní překladatel pravost a správnost překladu.

Soudní překlad

Soudní překlad může provádět pouze překladatel jmenovaný příslušným krajským soudem. Vyhotovený překlad se neoddělitelně spojí („sešije“) s originálem či s notářsky ověřenou kopií originálu a následně ji soudní tlumočník (překladatel) opatří svou pečetí a doložkou. Tento typ překladů se používá u textů určených pro státní orgány či u jiných důležitých listin.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení jsou oprávněni provádět pouze soudní tlumočníci. Soudní tlumočník mimo to stvrzuje svou kulatou pečetí správnost tlumočnického záznamu. Služeb soudních tlumočníků využívají státní orgány (např. soudy, policie), ovšem i občané (např. tlumočení svatebního obřadu).

Termín vyhotovení překladu

Standardní denní normou při realizaci překladů je 1960 slov zdrojového textu či 7 normostran. V případě požadavků překračujících tuto normu se hovoří o spěšném či expresním překladu, v rámci nichž účtujeme příslušný příplatek. V případě překladu textů podobným těm, které jsme již překládali v minulosti, lze díky použití CAT nástroje (Trados) stanovit individuální termín vyhotovení překladu, který je nezávislý na výše uvedené standardní denní normě. V případě větších projektů lze rozdělením textu mezi několik překladatelů značně urychlit vlastní práci a tak vyjít vstříc požadavkům našich zákazníků.

Tlumočnická technika

Tlumočnickou technikou se rozumí speciální audio zařízení, které je většinou nezbytné pro zajištění simultánního tlumočení. Tlumočník tak ze své kabiny (např. při tlumočení příspěvků na konferencích) tlumočí s minimálním zpožděním projev řečníka do mikrofonu, který je propojený se sluchátky posluchačů.

Tlumočník

Tlumočník je člověk, který převádí ústní projev z jednoho jazyka do druhého. Výstupem je tedy slovní převod sdělení mluvčího pro příjemce. Aplikované techniky a postupy se liší podle typu tlumočení.

Trados

Trados je software pro počítačově podporovaný překlad (CAT, Computer Aided Translation). TRADOS vytváří překladovou paměť (Translation Memory), do které se zaznamenává originál a již přeložený text. Pokud se v paměti nalezne shoda, a to částečná nebo úplná, nabídne se překladateli k použití již přeložený segment.

Zdrojové slovo

Jedno zdrojové slovo je slovo ve zdrojovém textu, tedy v textu, který se bude překládat. Pokud zákazník dodá zdrojový text v editovatelné podobě, lze snadno a rychle zjistit počet zdrojových slov (naše společnost k tomu používá software MS Word a CAT nástroj Trados).

Zdrojové slovo vs. normostrana

Jedna normostrana činí přibližně 1800 znaků bez mezer. To představuje cca 280 slov.

Zdrojový text

Text obsažený v dokumentu předloženém zákazníkem.